home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Slim met ons groen

creëer, cultiveer, adapteer

35
11

Deze ideeën werden ingediend

Willekeurig Populair Recent

Slim met ons groen

Excessieve bouwwoede tegengaan
Er wordt te veel van ons mooi Dilbeeks 'dorp' volgebouwd met woningen. De laatste 6 jaar vooral met appartementen die om het even waar neergepoot werden/worden. Appartementen horen niet thuis in straten of wijken die voorzien waren voor eensgezinswoningen. De infrastructuur is daar niet op voorzien en de bewoners zijn daar ook niet mee opgezet. Dit maakt Dilbeek onleefbaar en haar inwoners misnoegd.
Monique W.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Lokale biomassa genereren
• Qua biomassa: er is nog geen businessmodel, maar zou mooi zijn mocht er (ism Regionaal Landschap) ikv landschapsversterking en vergroening (wat ook past in luik 2 vh LRT met Lennik, zie toelichting tijdens recentste gecoro) meer ingezet worden op de aanplant van hagen, houtkanten en bomen (zowel op publieke als private percelen). En dat deze periodiek onderhouden worden door lokale landbouwers (die op die manier id rustigere wintermaanden een centje knn bijverdienen). Het snoei-afval zou via een vergister of biomassaverbrander (met degelijke fijnstoffilter) knn omgezet worden in warmte/wijkverwarming (link met punt over warmtezoneringskaart).
Reindert D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Plant veel meer bos
Plant veel meer bos en verbindt de verschillende bossen met elkaar zoveel mogelijk.
David L.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Onmiddellijke bouwstop invoeren
Om onze gemeente nog leefbaar te houden, moet een onmiddellijke bouwstop ingevoerd worden. Wij leven als dieren op elkaar zelfs nu reeds in fusiegemeente Schepdaal. Waar het mogelijk is, bomen aanplanten en stilte-plekken creëren.
Jean E.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

bouwvergunning = boomverplichting
Iedere bouwvergunning zou een verplichting kunnen inhouden om 1 boom op het perceel te planten. Bij te kleine percelen zou de gemeente dat kunnen omzetten in een alternatieve plantverplichting. Bouwpromotoren zouden kunnen verplicht worden om 1 boom per appartement te voorzien, of deel te nemen aan gemeentelijk project van boomaanplantingen elders. Zo creëren we onmiddellijk heel wat bijkomend groen, dat voor de bouwheer een verwaarloosbare kost inhoudt en voor de gemeente geen enkel bijkomend budget vergt (enkel wat opvolging in het kader van de normale opvolging van de bouwvergunning).
Stef L.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Bomen planten op vrije grasbermen
Doorheen de gemeente liggen tientallen kilometer lege grasbermen langs de straten. Daar kunnen honderden bomen en struiken op aangeplant worden. Dat zorgt voor meer ecodiversiteit en heeft bovendien een snelheidsremmend effect op het autoverkeer. Het vergt ook geen grote budgetten en levert een grote klimaatbonus op. De gemeente kan een interactieve kaart op haar website plaatsen waar de burgers zelf kunnen aangeven waar er vrije groene stroken liggen die in aanmerking kunnen komen. Dat verhoogt de participatiegraad van de inwoners.
Stef L.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Vergroenen gemeenteplein Groot-Bijgaarden
Een echt pleintje maken van het gemeenteplein van Groot-Bijgaarden. Momenteel is dit quasi volledig verhard omdat het een parking is. Liefst wat meer groen voorzien, een waterpartij, of een paar groene slingers tussen woningen om het gezellig te maken. Bovendien is er een parking juist naast (aan de Chiro). Als het dan toch een parking moet blijven, kunnen de parkeerplekken vergroenen. Zei: https://www.o2d-environnement.com/nl/toepassingen/groene-parkeerplaats-duurzame-parking-gazon/
Caroline D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Opwaarderen grond naast Dansaertpark
Enkele jaren geleden sneuvelde de wei aan de Dansaertlaan. Het was heel jammer om dat stukje groen weg te zien verdwijnen. Nu blijft er een soort van groen veldje over naast het park en dit wordt totaal niet benut. Kan hier een bloemenweide komen? Of kunnen hier bomen geplant worden?
Caroline D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

speelpleinen
wijkspeelpleinen en ontmoetingsplaatsen omringt door natuur, eventueel een waterplas
Marina D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

In kaart brengen van gemeentelijke zwarte punten voor het milieu met alleen oog voor verbetering.
Alle plaatsen waar tegen het welzijn van plant en dier gezondigd wordt in kaart brengen met de bedoeling de eigenaars aan te spreken over het belang van elke vierkante meter natuur voor het welslagen van een duurzaam klimaatactieplan. Uiteraard dient dergelijk aanpak in de tijd doorgetrokken en moeten streefdatums worden vastgelegd. Hiervoor moet dus elke burger melden waar de zaken nog kunnen worden verbeterd o.a. op het vlak van : 1. het bodemleven 2. de bezoedelingen 3. de properheid van de waterlopen 4. de aanplantingen 5. geluidshinder 6. gebruik van de verhardingen 7. het aaneensluiten van natuurzones 8. het créëren van corridors voor de biodiversiteit
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Bijdragen aan de grootste bloemenweide van Europa
Meestappen in het project van Bye Bye Grass, het omzetten van de gemeentelijke openbare gazons in bloemenweiden en zo bijdragen aan de grootste bloemenweide van Europa voor . De gemeente kan zich laten coachen voor ontwerpen en het opzetten van participatieve trajecten tussen gemeentes, bedrijven en particulieren.
Marijke V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Bomenbeleidsplan
De bomen langs onze wegen worden in de toekomst niet zomaar gekozen. We willen een planmatige en duurzame weg uitstippelen voor de toekomst van individueel beheerde bomen. Daarom is een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een ‘bomenbeleidsplan straat- en laanbomen’. Dit plan zet op een planmatige en duurzame wijze de weg uit . Het focust zowel op het behouden van het huidige bomenbestand (onderhoud en bescherming) als op het uitbreiden ervan (aanleg en aanplant). Een bomenplan maakt het beleid en beheer concreet, transparant en duurzaam. Het biedt garanties voor het behoud en de uitbreiding van het bomenbestand, onderbouwt de budgettering voor het bomenbeheer en biedt inzicht in de nodige werkorganisatie, capaciteit en planning. Het bomenplan zet een stabiele en doelgerichte koers uit voor een lange termijn. zie ook: https://www.dilbeek.be/nl/bomenbeleidsplan
Gemeente Dilbeek
0 1
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Meer speelnatuur op de scholen
Er zijn vele mogelijkheden om op de speelplaats meer speelnatuur te creëren : - wilgenhut bouwen (zie bestaande initiatieven op deze website) - moestuin aanleggen (vb De Klimop, Schepdaal) - Aanleggen van bloemen- en kruidenperken (Toekomstplannen TripTrap, Schepdaal) - Ontharding speelplaats - Boomstronkenparcours .... In samenspraak met leerkrachten en leerlingen en afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden. Hiervoor kan je ook ondersteuning voor krijgen (vb Velt vzw, MOS, Regionaal Landschap, Goodplanet)
WG Duurzaamheid OC Schepdaal O.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Meerdere bomen op weilanden
Vaak zijn er nergens bomen te bespeuren op grote weilanden waar dieren grazen. Dit zijn perfecte zones om meerdere bomen aan te planten en het bomenaantal in Dilbeek fors te verhogen. Goed voor de natuur, goed voor de bodem, goed voor de dieren (schaduw!) en dus zeker goed voor ons. We kunnen nog een stap verder gaan en zelfs de verplichting van heggen, struiken.. errond verplichten.
Sam D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Een groene netwerk
Het inrichten van een "groene netwerk" door het hele regio en waarom niet koppelen met het brusselse groene netwerk. Het opzet bestaat erin om groene ruimten te creëren op plaatsen waar er geen zijn, en om deze terreinen daarna zo harmonieus mogelijk met elkaar te verbinden. Dat gebeurt met groenaanplantingen langs de grote verkeersassen die toegang geven tot de stad, bomenrijen langs lanen, betere voet- en fietspaden, maximaal rendement van waterlopen en hun oevers, spoorlijnen, bestaande lanen met bomen, enz. Zo wordt het mogelijk om de biodiversiteit in stand te houden en verder te ontwikkelen. Het groene netwerk speelt een ecologische rol: bepaalde soorten kunnen zich zo van de ene groenzone naar de andere verplaatsen.
Thomas S.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Groene daken (sedumdak)
De daken van (bus)haltes met groen voorzien zoals in Utrecht en Gent wordt gedaan.
Lori V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

burgers sensibiliseren om een boom in hun tuin te planten
de gemeente kan aan elk gezin een bon bezorgen waarmee ze in een tuincentrum een boom kan afhalen of korting kan krijgen voor een boom
Mia D.
0 1
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Al het groenafval uit de gemeente blijft in de gemeente en wordt verwerkt.
Rekening houdende met de nodige aanleg van ruimten die beplant worden (bomen, struiken langs fietspaden, onbedekte grond...) door de Gemeente, dient compost en hakselhout beschikbaar te zijn teneinde de bodemoppervlakte onder die aanplantingen af te dekken. Dit voorkomt uitdrogen, verwildering, vasttrappen en fungeert als een traagwerkende, duurzame meststof. Hierbij dient niet enkel het afval uit de particuliere tuin verwerkt doch ook al het afval van snoeiwerk en onderhoudswerk uitgaande van de Gemeentediensten. Het vraagt om een sterk beleid en organisatie voor het behandelen van al het groen afval. Een teveel aan compost en/of hoouthaksel kan ter schikking gesteld worden van de burger.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Samenwerking met de gemeentediensten op het vlak van signalisatie van ziekten en plagen in de tuin en op straat.
Door de signalisatie van plagen in de tuin kan het onoordeelkundig gebruik van producten gemeden worden en kan men vermijden dat sommige ziekten en insecten, die vroeger chemisch bestreden werden, opnieuw het hoofd opsteken b.v. coloradokever, meikever, ratten, aarappelplaag... Deze meldingen kunnen ook bijdragen tot het instandhouden van de door de gemeente geplante bomen, bermen en stoepen om verwaarlozing te vermijden.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Wetenschappelijke Beschrijving van de gevaren van het gebruik van pesticiden en onkruidverdelgers in de tuin
Rekening houdende met de noozakelijke bodemvruchtbaarheid en het bodemleven, dient regelmatig een duidelijke uitleg over dergelijke gevaren verschaft aan de tuineigenaars in eerste instantie en een ruimere bevolking voor de bedreigingingen die inherent zijn aan het gebruik van chemische producten op stoep, langs straatkant,
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Bosbouw coordinatie
Uitgaande van het principe dat het bodemleven aan de basis ligt van let leven op vaste bodems, dienen drie belangrijke sectoren onder loep: de landbouw (zie andere bijdrage), de particuliere tuin (zie onder Ruimtelijk ordening) en de bosbouw. Wat de bosbouw betreft dienen maatregelen het dichtrijden van de ontzettend rijke bodems bij bosontgining worden vastgelegd. Buiten het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid, zorgen bomen ook voor water filtratie, waterproductie, opbrengen van zuurstof. Ze spelen dan ook een fundamentele rol in het handhaven van de leefbaarheid van een biotoop. Er dient dan ook een coordinatie op touw gezet van de jaarlijkse toegestane kappingen opdat het areaal beschikbaar bos (aangelegd en natuurlijk) op een aanvaardbaar peil behouden blijft. Als kappingen toegestaan zijn dient die ruimte met jong plantgoed te worden voorzien waarbij eventueel losgereden bodems opgewoeld worden vooraleer overggegaan wordt tot die aanplant.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

De tuineigenaar helpen om zijn tuin rijk te maken aan biologisch leven
Een lijst opstellen die aan de tuineigenaars duidelijk maakt wat ze kunnen doen om hun tuin als een levend, dynamisch organisme op te vatten dat als het ware een oase betekent voor plant, dier en mens. Elke afzonderlijke tuin dient bekeken als gezond deel van een gezond geheel. Dit kan alleen bereikt worden als iedereen meedoet. Die lijst wordt opgelegd bij een bouwvergunning, en ter ondersteuning regelmatig voorgelegd in de Nieuwsbrief. Wel moet de burger desgewenst wetenschappelijke informatie kunnen inwinnen vanuit een betrouwbare bron in verband met het biologisch gebeuren in zijn tuin. Geen Internet, maar een nieuwe vorm van documentaire ondersteuning. Momenteel is de toegang tot dergelijke wetenschappelijk informatie beperkt wegens de kostprijs (voor leden van..., tegen betaling van...), wegens de wetenschappelijke taal die gebruikt is.
Jean-Louis V.
0 2
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Werktuigen ontwikkelen ter bevordering van de bodemvruchtbaarheid
Momenteel bestaan enkel machines die ontworpen zijn voor de landbouw monocultuur op grote schaal en die moeilijk te gebruiken zijn voor de regeneratieve landbouw. De landbouwers die willen omschakelen naar duurzame landbouw zitten momenteel in de schulden omwille van investeringen in deze dure apparatuur. De producenten van deze machines dienen dus nieuwe concepten te ontwikkelen ter vervanging van wat ze reeds verkochten zonder een niet te overziene bijkomende kost voor de landbouwers.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Bodemvruchtbaarheid is basis van humane en niet humane leven op aarde
Gratis bijscholing en tijdgebonden begeleiding bij de omschakeling van industrële landbouw naar regeneratieve landbouw. Aantonen dat de maatschappij afhankelijk is van het werk van de landbouwers om een gezonde voeding (en dus immuunsysteem) te kunnen gebruiken. Om die gezonde voeding mogelijk te maken moet afgestapt worden van monocultuur, pesticide gebruik, bodemcompactie, chemische bemesting. Afstappen van monocultuur houdt in dat meer van gewassen afgewisseld wordt, dus dat de akkerbouwgrond betaalbaar blijft voor jonge ondernemers en dat de beteelde oppervlakten kleiner worden met de mogelijkheid hagen te gebruiken. Afdanken van pesticides werkt plagers resistentie tegen en bevordert biodiversiteit. Om bodem verdichting tegen te gaan dient gewerkt met aangepaste apparatuur waarvan de druk per cm² laag is en die de bodemlagen niet omkeert. Door het vermijden van kunstmeststoffen en het gebruik van compost (al dan niet door gemeente bezorgd) wordt opnieuw de grond luchtig en kan zijn functie als waterfilter en waterverspreiding, alsook als opslag van CO² vervullen. De door de Europese Gemeenschap uitgekeerde budgetten om bodem erosie tegen te gaan (Natura 2000 projecten) kunnen deels naar de opleiding worden doorgeluisd
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen