home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Slim met ons groen

creëer, cultiveer, adapteer

35
11

Deze ideeën werden ingediend

Willekeurig Populair Recent

Slim met ons groen

Dringend BOUWSTOP in Dilbeek !
Het is heel jammer dat Dilbeek volgebouwd wordt met talloze grote projecten, terwijl er zo veel leegstand is. Overal moet het ooit groene karakter van onze gemeente wijken voor de bouw van grote en hoge appartementsgebouwen of bijvoorbeeld het Dansaert Park (waar vroeger een hele grote weide met dieren was). Het wordt hoog tijd dat er een bouwstop komt om de gemeente leefbaar te houden en het milieu te respecteren. Er zou waar mogelijk meer groen (bomen) moeten aangeplant worden. De reportage van Pano op 10 maart over “Droog Vlaanderen” ging ook over deze problematiek. Heel bedroevend...
Lieve D.
0 4
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Meer bomen
We kunnen een plaats uitzoeken om bomen te planten en een bos te maken
Patrick B.
0 1
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

burgers sensibiliseren om een boom in hun tuin te planten
de gemeente kan aan elk gezin een bon bezorgen waarmee ze in een tuincentrum een boom kan afhalen of korting kan krijgen voor een boom
Mia D.
0 1
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Meerdere bomen op weilanden
Vaak zijn er nergens bomen te bespeuren op grote weilanden waar dieren grazen. Dit zijn perfecte zones om meerdere bomen aan te planten en het bomenaantal in Dilbeek fors te verhogen. Goed voor de natuur, goed voor de bodem, goed voor de dieren (schaduw!) en dus zeker goed voor ons. We kunnen nog een stap verder gaan en zelfs de verplichting van heggen, struiken.. errond verplichten.
Sam D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Groene daken
Platte of licht hellende daken kunnen beplant worden met vetplanten, kruiden, mos en/of gras. Ook struiken en bomen zijn bij bepaalde constructies mogelijk.
Lara v.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Tegeltuintjes stimuleren in de voortuinen
Heel wat mensen hebben hun voortuin verhard om functionele redenen (parkeren). Dit wegdoen zullen ze niet willen, maar misschien wel 1 of 2 tegels tegen de gevel of de zijkant, waar in de plaats een plantje (klimplantje, bessenplantje, bloemen) geplaatst kan worden. Alle beetjes helpen, ook om te helpen inzien dat het functionele en klimaatvriendelijke kan gecombineerd worden.
Frédérique D.
0 1
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Groene opritten en voortuintjes
Heel wat opritten zijn te groot volgens de bouwvoorschriften, met het gevolg dat voortuintjes moeten inboeten. De voortuintjes niet enkel met een gazonnetje maar ook en vooral met inheemse bloemen verzorgen opdat onze insecten, bijen en vogels kunnen betijen.
Filip F.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Begraafplaatsen – Van grijze naar groene rustplaats
Voor veel begraafplaatsen in Dilbeek kiezen we al een aantal jaar voor het principe van ingroenen en hebben we zo gezorgd voor ‘parkbegraafplaatsen’ waar onderhoud zonder pesticiden mogelijk is. De komende jaren zal ook de begraafplaats van Dilbeek een nieuwe insteek krijgen. Ook hier is ons idee om dit op een klimaatvriendelijke manier aan te pakken en ingroenen en ontharding als basisprincipe op te nemen. Zo zorgen onze groene begraafplaatsen voor meer natuuroppervlakte. Door een ecologisch beheer, groenvormen en plantenkeuze kunnen we de biodiversiteit verhogen.
Gemeente Dilbeek
0 1
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Groene daken (sedumdak)
De daken van (bus)haltes met groen voorzien zoals in Utrecht en Gent wordt gedaan.
Lori V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Speelbos
Een hondenspeelweide is tof, maar een stukje speelbos mag er ook zijn voor de kinderen. Waar ze wél bloemen mogen plukken, taken rapen en stapelen, misschien een boomhut met vogelkijkpunt, een blotevoetenpad, ... Kinderen die graag in de natuur spelen en hier mooie herinneringen opbouwen gaan later ook beter zorg dragen voor die natuur.
Ruby D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Bomen in de voortuin voor een groener straatbeeld
Het planten van straatbomen is niet overal mogelijk door de beperkingen van het openbaar domein (smalle straten, nood aan parkeerplaatsen, veilige voet- en fietspaden,...). Maar in de vele voortuinen kunnen potentieel duizenden bomen aangeplant worden. Gemeente Dilbeek kan een groener straatbeeld stimuleren met subsidies en een gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (bv. verplichte aanplant van één hoogstamboom bij ieder nieuwbouwproject).
Thomas V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

De tuineigenaar helpen om zijn tuin rijk te maken aan biologisch leven
Een lijst opstellen die aan de tuineigenaars duidelijk maakt wat ze kunnen doen om hun tuin als een levend, dynamisch organisme op te vatten dat als het ware een oase betekent voor plant, dier en mens. Elke afzonderlijke tuin dient bekeken als gezond deel van een gezond geheel. Dit kan alleen bereikt worden als iedereen meedoet. Die lijst wordt opgelegd bij een bouwvergunning, en ter ondersteuning regelmatig voorgelegd in de Nieuwsbrief. Wel moet de burger desgewenst wetenschappelijke informatie kunnen inwinnen vanuit een betrouwbare bron in verband met het biologisch gebeuren in zijn tuin. Geen Internet, maar een nieuwe vorm van documentaire ondersteuning. Momenteel is de toegang tot dergelijke wetenschappelijk informatie beperkt wegens de kostprijs (voor leden van..., tegen betaling van...), wegens de wetenschappelijke taal die gebruikt is.
Jean-Louis V.
0 2
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Bomenbeleidsplan
De bomen langs onze wegen worden in de toekomst niet zomaar gekozen. We willen een planmatige en duurzame weg uitstippelen voor de toekomst van individueel beheerde bomen. Daarom is een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een ‘bomenbeleidsplan straat- en laanbomen’. Dit plan zet op een planmatige en duurzame wijze de weg uit . Het focust zowel op het behouden van het huidige bomenbestand (onderhoud en bescherming) als op het uitbreiden ervan (aanleg en aanplant). Een bomenplan maakt het beleid en beheer concreet, transparant en duurzaam. Het biedt garanties voor het behoud en de uitbreiding van het bomenbestand, onderbouwt de budgettering voor het bomenbeheer en biedt inzicht in de nodige werkorganisatie, capaciteit en planning. Het bomenplan zet een stabiele en doelgerichte koers uit voor een lange termijn. zie ook: https://www.dilbeek.be/nl/bomenbeleidsplan
Gemeente Dilbeek
0 1
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Bijdragen aan de grootste bloemenweide van Europa
Meestappen in het project van Bye Bye Grass, het omzetten van de gemeentelijke openbare gazons in bloemenweiden en zo bijdragen aan de grootste bloemenweide van Europa voor . De gemeente kan zich laten coachen voor ontwerpen en het opzetten van participatieve trajecten tussen gemeentes, bedrijven en particulieren.
Marijke V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Heraanleg park De Verlosser
Ik ben goed vertrouwd met het mooie park van zorgcentrum de verlosser in St Ulriks Kapelle. Het is een mooi park maar met oude bomen waarvan er sommige het begeven van ouderdom en de laatste tijd werden er ook veel bomen (ongeveer 50 )gekapt omdat ze dood waren door keveraantasting. Daarbij was er vroeger een grote boomgaard die ondertussen gerooid is. Ik denk dat hier alles aanwezig is om dit park te verjongen en dat er ruimte genoeg is voor een aanzienlijke uitbreiding. Een uitbreiding met een kleine 1 ha moet mogelijk zijn.
Emile D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

adopteer een stukje publiek groen
Je ziet het vaak in het buitenland: rotondes of groenperken die "geadopteerd" zijn door een bedrijf of organisatie. Die onderhouden en verzorgen het publieke groen in ruil voor een sponsorvermelding. Gevolg: veel mooier en diverser groen (een tuinbouwbedrijf of plantencentrum heeft er alle belang bij wat meer te tonen dan een onderhoudsvriendelijke maar saaie monocultuur). Voor verenigingen is het een kans om zich in de kijker te brengen op een groenperk nabij bvb hun sportveld, jeugdlokaal, ... Misschien willen zelfs particulieren met plezier een bloemperk of border in hun straat "adopteren". firma's zijn misschien bereid ervoor te betalen, voor particulieren of vrijwilligersorganisaties zou dit gratis moeten kunnen.
Bert V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Een groene netwerk
Het inrichten van een "groene netwerk" door het hele regio en waarom niet koppelen met het brusselse groene netwerk. Het opzet bestaat erin om groene ruimten te creëren op plaatsen waar er geen zijn, en om deze terreinen daarna zo harmonieus mogelijk met elkaar te verbinden. Dat gebeurt met groenaanplantingen langs de grote verkeersassen die toegang geven tot de stad, bomenrijen langs lanen, betere voet- en fietspaden, maximaal rendement van waterlopen en hun oevers, spoorlijnen, bestaande lanen met bomen, enz. Zo wordt het mogelijk om de biodiversiteit in stand te houden en verder te ontwikkelen. Het groene netwerk speelt een ecologische rol: bepaalde soorten kunnen zich zo van de ene groenzone naar de andere verplaatsen.
Thomas S.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Bosbouw coordinatie
Uitgaande van het principe dat het bodemleven aan de basis ligt van let leven op vaste bodems, dienen drie belangrijke sectoren onder loep: de landbouw (zie andere bijdrage), de particuliere tuin (zie onder Ruimtelijk ordening) en de bosbouw. Wat de bosbouw betreft dienen maatregelen het dichtrijden van de ontzettend rijke bodems bij bosontgining worden vastgelegd. Buiten het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid, zorgen bomen ook voor water filtratie, waterproductie, opbrengen van zuurstof. Ze spelen dan ook een fundamentele rol in het handhaven van de leefbaarheid van een biotoop. Er dient dan ook een coordinatie op touw gezet van de jaarlijkse toegestane kappingen opdat het areaal beschikbaar bos (aangelegd en natuurlijk) op een aanvaardbaar peil behouden blijft. Als kappingen toegestaan zijn dient die ruimte met jong plantgoed te worden voorzien waarbij eventueel losgereden bodems opgewoeld worden vooraleer overggegaan wordt tot die aanplant.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Meer speelnatuur op de scholen
Er zijn vele mogelijkheden om op de speelplaats meer speelnatuur te creëren : - wilgenhut bouwen (zie bestaande initiatieven op deze website) - moestuin aanleggen (vb De Klimop, Schepdaal) - Aanleggen van bloemen- en kruidenperken (Toekomstplannen TripTrap, Schepdaal) - Ontharding speelplaats - Boomstronkenparcours .... In samenspraak met leerkrachten en leerlingen en afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden. Hiervoor kan je ook ondersteuning voor krijgen (vb Velt vzw, MOS, Regionaal Landschap, Goodplanet)
WG Duurzaamheid OC Schepdaal O.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

speelpleinen
wijkspeelpleinen en ontmoetingsplaatsen omringt door natuur, eventueel een waterplas
Marina D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Vergroenen gemeenteplein Groot-Bijgaarden
Een echt pleintje maken van het gemeenteplein van Groot-Bijgaarden. Momenteel is dit quasi volledig verhard omdat het een parking is. Liefst wat meer groen voorzien, een waterpartij, of een paar groene slingers tussen woningen om het gezellig te maken. Bovendien is er een parking juist naast (aan de Chiro). Als het dan toch een parking moet blijven, kunnen de parkeerplekken vergroenen. Zei: https://www.o2d-environnement.com/nl/toepassingen/groene-parkeerplaats-duurzame-parking-gazon/
Caroline D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Woningtypetoets en Bouwkompas
De beschikbare ruimte in Dilbeek staat onder druk. We moeten goed nadenken welke functies we op welke plaatsen willen uitbouwen, rekening houdend met de toekomstige noden. In juni 2020 keurde de gemeenteraad een tijdelijke bouwpauze goed voor meergezinswoningen. Tijdens de bouwpauze maken we werk van een bouwkompas met een ruimtelijke visie voor de toekomst. Zo willen we voor iedereen duidelijk maken wat waar gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden. We zetten tijdelijk een stop op kwantiteit en maken werk van kwaliteit.
Gemeente Dilbeek
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Bodemvruchtbaarheid is basis van humane en niet humane leven op aarde
Gratis bijscholing en tijdgebonden begeleiding bij de omschakeling van industrële landbouw naar regeneratieve landbouw. Aantonen dat de maatschappij afhankelijk is van het werk van de landbouwers om een gezonde voeding (en dus immuunsysteem) te kunnen gebruiken. Om die gezonde voeding mogelijk te maken moet afgestapt worden van monocultuur, pesticide gebruik, bodemcompactie, chemische bemesting. Afstappen van monocultuur houdt in dat meer van gewassen afgewisseld wordt, dus dat de akkerbouwgrond betaalbaar blijft voor jonge ondernemers en dat de beteelde oppervlakten kleiner worden met de mogelijkheid hagen te gebruiken. Afdanken van pesticides werkt plagers resistentie tegen en bevordert biodiversiteit. Om bodem verdichting tegen te gaan dient gewerkt met aangepaste apparatuur waarvan de druk per cm² laag is en die de bodemlagen niet omkeert. Door het vermijden van kunstmeststoffen en het gebruik van compost (al dan niet door gemeente bezorgd) wordt opnieuw de grond luchtig en kan zijn functie als waterfilter en waterverspreiding, alsook als opslag van CO² vervullen. De door de Europese Gemeenschap uitgekeerde budgetten om bodem erosie tegen te gaan (Natura 2000 projecten) kunnen deels naar de opleiding worden doorgeluisd
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons groen

Werktuigen ontwikkelen ter bevordering van de bodemvruchtbaarheid
Momenteel bestaan enkel machines die ontworpen zijn voor de landbouw monocultuur op grote schaal en die moeilijk te gebruiken zijn voor de regeneratieve landbouw. De landbouwers die willen omschakelen naar duurzame landbouw zitten momenteel in de schulden omwille van investeringen in deze dure apparatuur. De producenten van deze machines dienen dus nieuwe concepten te ontwikkelen ter vervanging van wat ze reeds verkochten zonder een niet te overziene bijkomende kost voor de landbouwers.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen