Skip to main content
home-page

Slim met ons groen

creëer, cultiveer, adapteer

35
11

Deze ideeën werden ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 35 bijdragen
Werktuigen ontwikkelen ter bevordering van de bodemvruchtbaarheid
Momenteel bestaan enkel machines die ontworpen zijn voor de landbouw monocultuur op grote schaal en die moeilijk te gebruiken zijn voor de regeneratieve landbouw. De landbouwers die willen omschakelen naar duurzame landbouw zitten momenteel in de schulden omwille van investeringen in deze dure apparatuur. De producenten van deze machines dienen dus nieuwe concepten te ontwikkelen ter vervanging van wat ze reeds verkochten zonder een niet te overziene bijkomende kost voor de landbouwers.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen
Groene daken
Platte of licht hellende daken kunnen beplant worden met vetplanten, kruiden, mos en/of gras. Ook struiken en bomen zijn bij bepaalde constructies mogelijk.
Lara v.
0 0
Stemmen afgelopen
Vergroenen gemeenteplein Groot-Bijgaarden
Een echt pleintje maken van het gemeenteplein van Groot-Bijgaarden. Momenteel is dit quasi volledig verhard omdat het een parking is. Liefst wat meer groen voorzien, een waterpartij, of een paar groene slingers tussen woningen om het gezellig te maken. Bovendien is er een parking juist naast (aan de Chiro). Als het dan toch een parking moet blijven, kunnen de parkeerplekken vergroenen. Zei: https://www.o2d-environnement.com/nl/toepassingen/groene-parkeerplaats-duurzame-parking-gazon/
Caroline D.
0 0
Stemmen afgelopen
Heraanleg park De Verlosser
Ik ben goed vertrouwd met het mooie park van zorgcentrum de verlosser in St Ulriks Kapelle. Het is een mooi park maar met oude bomen waarvan er sommige het begeven van ouderdom en de laatste tijd werden er ook veel bomen (ongeveer 50 )gekapt omdat ze dood waren door keveraantasting. Daarbij was er vroeger een grote boomgaard die ondertussen gerooid is. Ik denk dat hier alles aanwezig is om dit park te verjongen en dat er ruimte genoeg is voor een aanzienlijke uitbreiding. Een uitbreiding met een kleine 1 ha moet mogelijk zijn.
Emile D.
0 0
Stemmen afgelopen
Bodemvruchtbaarheid is basis van humane en niet humane leven op aarde
Gratis bijscholing en tijdgebonden begeleiding bij de omschakeling van industrële landbouw naar regeneratieve landbouw. Aantonen dat de maatschappij afhankelijk is van het werk van de landbouwers om een gezonde voeding (en dus immuunsysteem) te kunnen gebruiken. Om die gezonde voeding mogelijk te maken moet afgestapt worden van monocultuur, pesticide gebruik, bodemcompactie, chemische bemesting. Afstappen van monocultuur houdt in dat meer van gewassen afgewisseld wordt, dus dat de akkerbouwgrond betaalbaar blijft voor jonge ondernemers en dat de beteelde oppervlakten kleiner worden met de mogelijkheid hagen te gebruiken. Afdanken van pesticides werkt plagers resistentie tegen en bevordert biodiversiteit. Om bodem verdichting tegen te gaan dient gewerkt met aangepaste apparatuur waarvan de druk per cm² laag is en die de bodemlagen niet omkeert. Door het vermijden van kunstmeststoffen en het gebruik van compost (al dan niet door gemeente bezorgd) wordt opnieuw de grond luchtig en kan zijn functie als waterfilter en waterverspreiding, alsook als opslag van CO² vervullen. De door de Europese Gemeenschap uitgekeerde budgetten om bodem erosie tegen te gaan (Natura 2000 projecten) kunnen deels naar de opleiding worden doorgeluisd
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen
bouwvergunning = boomverplichting
Iedere bouwvergunning zou een verplichting kunnen inhouden om 1 boom op het perceel te planten. Bij te kleine percelen zou de gemeente dat kunnen omzetten in een alternatieve plantverplichting. Bouwpromotoren zouden kunnen verplicht worden om 1 boom per appartement te voorzien, of deel te nemen aan gemeentelijk project van boomaanplantingen elders. Zo creëren we onmiddellijk heel wat bijkomend groen, dat voor de bouwheer een verwaarloosbare kost inhoudt en voor de gemeente geen enkel bijkomend budget vergt (enkel wat opvolging in het kader van de normale opvolging van de bouwvergunning).
Stef L.
0 0
Stemmen afgelopen
Plant veel meer bos
Plant veel meer bos en verbindt de verschillende bossen met elkaar zoveel mogelijk.
David L.
0 0
Stemmen afgelopen
De tuineigenaar helpen om zijn tuin rijk te maken aan biologisch leven
Een lijst opstellen die aan de tuineigenaars duidelijk maakt wat ze kunnen doen om hun tuin als een levend, dynamisch organisme op te vatten dat als het ware een oase betekent voor plant, dier en mens. Elke afzonderlijke tuin dient bekeken als gezond deel van een gezond geheel. Dit kan alleen bereikt worden als iedereen meedoet. Die lijst wordt opgelegd bij een bouwvergunning, en ter ondersteuning regelmatig voorgelegd in de Nieuwsbrief. Wel moet de burger desgewenst wetenschappelijke informatie kunnen inwinnen vanuit een betrouwbare bron in verband met het biologisch gebeuren in zijn tuin. Geen Internet, maar een nieuwe vorm van documentaire ondersteuning. Momenteel is de toegang tot dergelijke wetenschappelijk informatie beperkt wegens de kostprijs (voor leden van..., tegen betaling van...), wegens de wetenschappelijke taal die gebruikt is.
Jean-Louis V.
0 2
Stemmen afgelopen
Meer bomen
We kunnen een plaats uitzoeken om bomen te planten en een bos te maken
Patrick B.
0 1
Stemmen afgelopen
Bomen in de voortuin voor een groener straatbeeld
Het planten van straatbomen is niet overal mogelijk door de beperkingen van het openbaar domein (smalle straten, nood aan parkeerplaatsen, veilige voet- en fietspaden,...). Maar in de vele voortuinen kunnen potentieel duizenden bomen aangeplant worden. Gemeente Dilbeek kan een groener straatbeeld stimuleren met subsidies en een gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (bv. verplichte aanplant van één hoogstamboom bij ieder nieuwbouwproject).
Thomas V.
0 0
Stemmen afgelopen
speelpleinen
wijkspeelpleinen en ontmoetingsplaatsen omringt door natuur, eventueel een waterplas
Marina D.
0 0
Stemmen afgelopen
Excessieve bouwwoede tegengaan
Er wordt te veel van ons mooi Dilbeeks 'dorp' volgebouwd met woningen. De laatste 6 jaar vooral met appartementen die om het even waar neergepoot werden/worden. Appartementen horen niet thuis in straten of wijken die voorzien waren voor eensgezinswoningen. De infrastructuur is daar niet op voorzien en de bewoners zijn daar ook niet mee opgezet. Dit maakt Dilbeek onleefbaar en haar inwoners misnoegd.
Monique W.
0 0
Stemmen afgelopen
Begraafplaatsen – Van grijze naar groene rustplaats
Voor veel begraafplaatsen in Dilbeek kiezen we al een aantal jaar voor het principe van ingroenen en hebben we zo gezorgd voor ‘parkbegraafplaatsen’ waar onderhoud zonder pesticiden mogelijk is. De komende jaren zal ook de begraafplaats van Dilbeek een nieuwe insteek krijgen. Ook hier is ons idee om dit op een klimaatvriendelijke manier aan te pakken en ingroenen en ontharding als basisprincipe op te nemen. Zo zorgen onze groene begraafplaatsen voor meer natuuroppervlakte. Door een ecologisch beheer, groenvormen en plantenkeuze kunnen we de biodiversiteit verhogen.
Gemeente Dilbeek
0 1
Stemmen afgelopen
Dringend BOUWSTOP in Dilbeek !
Het is heel jammer dat Dilbeek volgebouwd wordt met talloze grote projecten, terwijl er zo veel leegstand is. Overal moet het ooit groene karakter van onze gemeente wijken voor de bouw van grote en hoge appartementsgebouwen of bijvoorbeeld het Dansaert Park (waar vroeger een hele grote weide met dieren was). Het wordt hoog tijd dat er een bouwstop komt om de gemeente leefbaar te houden en het milieu te respecteren. Er zou waar mogelijk meer groen (bomen) moeten aangeplant worden. De reportage van Pano op 10 maart over “Droog Vlaanderen” ging ook over deze problematiek. Heel bedroevend...
Lieve D.
0 4
Stemmen afgelopen
Meer speelnatuur op de scholen
Er zijn vele mogelijkheden om op de speelplaats meer speelnatuur te creëren : - wilgenhut bouwen (zie bestaande initiatieven op deze website) - moestuin aanleggen (vb De Klimop, Schepdaal) - Aanleggen van bloemen- en kruidenperken (Toekomstplannen TripTrap, Schepdaal) - Ontharding speelplaats - Boomstronkenparcours .... In samenspraak met leerkrachten en leerlingen en afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden. Hiervoor kan je ook ondersteuning voor krijgen (vb Velt vzw, MOS, Regionaal Landschap, Goodplanet)
WG Duurzaamheid OC Schepdaal O.
0 0
Stemmen afgelopen
burgers sensibiliseren om een boom in hun tuin te planten
de gemeente kan aan elk gezin een bon bezorgen waarmee ze in een tuincentrum een boom kan afhalen of korting kan krijgen voor een boom
Mia D.
0 1
Stemmen afgelopen
Groene opritten en voortuintjes
Heel wat opritten zijn te groot volgens de bouwvoorschriften, met het gevolg dat voortuintjes moeten inboeten. De voortuintjes niet enkel met een gazonnetje maar ook en vooral met inheemse bloemen verzorgen opdat onze insecten, bijen en vogels kunnen betijen.
Filip F.
0 0
Stemmen afgelopen
Onmiddellijke bouwstop invoeren
Om onze gemeente nog leefbaar te houden, moet een onmiddellijke bouwstop ingevoerd worden. Wij leven als dieren op elkaar zelfs nu reeds in fusiegemeente Schepdaal. Waar het mogelijk is, bomen aanplanten en stilte-plekken creëren.
Jean E.
0 0
Stemmen afgelopen
Samenwerking met de gemeentediensten op het vlak van signalisatie van ziekten en plagen in de tuin en op straat.
Door de signalisatie van plagen in de tuin kan het onoordeelkundig gebruik van producten gemeden worden en kan men vermijden dat sommige ziekten en insecten, die vroeger chemisch bestreden werden, opnieuw het hoofd opsteken b.v. coloradokever, meikever, ratten, aarappelplaag... Deze meldingen kunnen ook bijdragen tot het instandhouden van de door de gemeente geplante bomen, bermen en stoepen om verwaarlozing te vermijden.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen
adopteer een stukje publiek groen
Je ziet het vaak in het buitenland: rotondes of groenperken die "geadopteerd" zijn door een bedrijf of organisatie. Die onderhouden en verzorgen het publieke groen in ruil voor een sponsorvermelding. Gevolg: veel mooier en diverser groen (een tuinbouwbedrijf of plantencentrum heeft er alle belang bij wat meer te tonen dan een onderhoudsvriendelijke maar saaie monocultuur). Voor verenigingen is het een kans om zich in de kijker te brengen op een groenperk nabij bvb hun sportveld, jeugdlokaal, ... Misschien willen zelfs particulieren met plezier een bloemperk of border in hun straat "adopteren". firma's zijn misschien bereid ervoor te betalen, voor particulieren of vrijwilligersorganisaties zou dit gratis moeten kunnen.
Bert V.
0 0
Stemmen afgelopen
Wetenschappelijke Beschrijving van de gevaren van het gebruik van pesticiden en onkruidverdelgers in de tuin
Rekening houdende met de noozakelijke bodemvruchtbaarheid en het bodemleven, dient regelmatig een duidelijke uitleg over dergelijke gevaren verschaft aan de tuineigenaars in eerste instantie en een ruimere bevolking voor de bedreigingingen die inherent zijn aan het gebruik van chemische producten op stoep, langs straatkant,
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen
Tegeltuintjes stimuleren in de voortuinen
Heel wat mensen hebben hun voortuin verhard om functionele redenen (parkeren). Dit wegdoen zullen ze niet willen, maar misschien wel 1 of 2 tegels tegen de gevel of de zijkant, waar in de plaats een plantje (klimplantje, bessenplantje, bloemen) geplaatst kan worden. Alle beetjes helpen, ook om te helpen inzien dat het functionele en klimaatvriendelijke kan gecombineerd worden.
Frédérique D.
0 1
Stemmen afgelopen
Bosbouw coordinatie
Uitgaande van het principe dat het bodemleven aan de basis ligt van let leven op vaste bodems, dienen drie belangrijke sectoren onder loep: de landbouw (zie andere bijdrage), de particuliere tuin (zie onder Ruimtelijk ordening) en de bosbouw. Wat de bosbouw betreft dienen maatregelen het dichtrijden van de ontzettend rijke bodems bij bosontgining worden vastgelegd. Buiten het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid, zorgen bomen ook voor water filtratie, waterproductie, opbrengen van zuurstof. Ze spelen dan ook een fundamentele rol in het handhaven van de leefbaarheid van een biotoop. Er dient dan ook een coordinatie op touw gezet van de jaarlijkse toegestane kappingen opdat het areaal beschikbaar bos (aangelegd en natuurlijk) op een aanvaardbaar peil behouden blijft. Als kappingen toegestaan zijn dient die ruimte met jong plantgoed te worden voorzien waarbij eventueel losgereden bodems opgewoeld worden vooraleer overggegaan wordt tot die aanplant.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen
Bomen planten op vrije grasbermen
Doorheen de gemeente liggen tientallen kilometer lege grasbermen langs de straten. Daar kunnen honderden bomen en struiken op aangeplant worden. Dat zorgt voor meer ecodiversiteit en heeft bovendien een snelheidsremmend effect op het autoverkeer. Het vergt ook geen grote budgetten en levert een grote klimaatbonus op. De gemeente kan een interactieve kaart op haar website plaatsen waar de burgers zelf kunnen aangeven waar er vrije groene stroken liggen die in aanmerking kunnen komen. Dat verhoogt de participatiegraad van de inwoners.
Stef L.
0 0
Stemmen afgelopen
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 35 bijdragen