home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

verharde voortuinen

Meer en meer kiezen bewoners voor een "onderhoudsarme" (voor)tuin, terwijl overal in Vlaanderen wordt opgeroepen om te 'ontharden' en 'vergroenen' in de strijd tegen toenemende droogte, oververhitting en ernstige wateroverlast, denk bijvoorbeeld aan de wateroverlast in de Bloemenlaan en Vliergaarde.
Bovendien leidt de toename van verhardingen van voortuinen tot een verarming van het straatbeeld.

Verhardingen beperken de infiltratiecapaciteit van de bodem, waardoor hemelwater afstroomt naar de riolering die hierdoor heel wat extra water te slikken krijgt, met overbelasting als gevolg. 
Bovendien draagt het beperken van de infiltratiemogelijkheden bij tot het verlagen van het grondwaterpeil. Dit geldt trouwens niet alleen voor de ‘gesloten’ verhardingen. Ook de zogenaamde waterdoorlatende verhardingen (klinkers met open voegen, grind, grasdallen, …) zorgen in de praktijk voor een verminderde infiltratiecapaciteit. Dit type verharding wordt immers doorgaans aangelegd in functie van parkeren of als oprit, waarbij omwille van de stabiliteit meestal een fundering van steenpuin en gestabiliseerd zand wordt aangelegd.

Elke meter verharding draagt ook zijn steentje bij aan het probleem van oververhitting. Eén verharde voortuin heeft op zich niet zo'n groot effect, maar tel ze samen en je krijgt een probleem van ettelijke betonnen voetbalvelden groot. Beton, klinkers, etc : ze absorberen in de zomer de warmte en geven die 's nachts terug af. Tel dat bij de straat- en terrasverharding en je krijgt al snel een 2-tal graden bovenop de steeds heter wordende zomertemperaturen.

Willen we onze woonomgeving leefbaar houden, dan moet deze verhardingstrend gestopt - en zelfs omgedraaid - worden. 

In principe beschikt de vergunningverlenende overheid vandaag al over de nodige tools om het grenzeloos verharden van voortuinen te stoppen. Het vrijstellingenbesluit voorziet dat de strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar het gebouw (of de gebouwen) zonder omgevingsvergunning kunnen aangelegd worden. Alle andere verhardingen in de voortuin zijn vergunningsplichtig en kunnen op vandaag dus met het vergunningenbeleid aan banden gelegd worden.

En grotere bewustwording is nodig bij de inwoners. Kort gezegd: een verharde (voor)tuin heeft een direct effect op je nachtrust tijdens een hittegolf en het kan een ondergelopen kelder opleveren tijdens een wolkbreuk.

Daarom kozen we ervoor om in jullie wijk aan de slag te gaan met gratis groenadvies. En stimuleren we bij uitbreiding in heel Dilbeek het aanvragen van geveltuinen.
Samen zorgen we voor een groene aangename straat, wijk en gemeente.

In laatste instantie zetten we in op doelgerichte en effectieve handhaving. Wie na de sensibiliseringscampagne en het groenproject nog steeds een onvergund verharde voortuin heeft, mag zich verwachten aan een actief optreden van onze diensten. Dit in de noodzaak om klimaatverandering, de achteruitgang van de biodiversiteit en de negatieve gevolgen van de extreme weersomstandigheden tegen te gaan, maar ook om inwoners te behoeden voor wateroverlast op hun perceel en de negatieve gezondheidseffecten van hitte en een gebrek aan groen.

Heb je ondertussen een aangetekend schrijven ontvangen in verband met een onvergunde verharding?
Lees hier wat je kan doen.

Deel op facebook