home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Wat als je een aanmaning hebt ontvangen?

In de aanmaning die je ontving werd onder andere verwezen naar de verordening Kwaliteitsvol Wonen en naar deze projectsite, waarop je het hoe en waarom terugvindt maar ook meer duiding over de problematiek van de verharde voortuinen.

De brief die je ontving kadert in de laatste fase, de zogeheten handhavingsfase, van dit project.

klik hier meteen door naar de inspiratiepagina

Veelgestelde vragen

Wanneer is er sprake van verharding?

 • Er is sprake van verharding wanneer de aard en/of toestand van het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan.
 • Ook bijvoorbeeld kunstgras en kiezels worden beschouwd als verharding, omdat dit essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verhindert.
 • Waterdoorlatend  ≠ onverhard.

Wat zijn de vuistregels omtrent verhardingen in voortuinen?

 • Enkel de strikt noodzakelijke verhardingen naar de voordeur (vuistregel: maximaal 1,5 m breed) en naar de garage (vuistregel: maximaal 3 m) zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht.
 • De Dilbeekse verordening Kwaliteitsvol Wonen laat toe om, mits het bekomen van een vergunning, 50% (inclusief de strikt noodzakelijke verhardingen) van de oppervlakte van de voortuin te verharden. De verhardingen die niet vallen onder de strikt noodzakelijke verhardingen zijn steeds vergunningsplichtig. Een vergunning dient te worden aangevraagd via het omgevingsloket.

Mijn voortuin werd lange tijd geleden en/of door een vorige eigenaar verhard. Waarom werd ik aangeschreven?

 • Er wordt geen rekening gehouden met het jaar waarin de ontharding van de voortuin heeft plaatsgevonden en/of dit door de vorige eigenaar is gebeurd. Het is immers een bewuste keuze van het gemeentebestuur om de actie zo breed mogelijk te richten en zoveel mogelijk te ontharden en vergroenen in de wijk.
 • Zelfs al is een stedenbouwkundig misdrijf verjaard, blijft het bestaan en is het ongedaan maken ervan positief voor het straatbeeld en de waterhuishouding. Het misdrijf zal vermeld moeten worden bij een verkoop en zal mee in rekening worden genomen bij toekomstige vergunningsaanvragen.
 • De gemeente is niet bevoegd om te oordelen over de mogelijke verjaring van stedenbouwkundige misdrijven.

Ik wens mijn parkeerplaats(en) te behouden maar toch ook gevolg geven aan de aanmaning door mijn voortuin te vergroenen. Wat kan ik doen?

 • Je kan de nodige oppervlakte aan verharding aanzienlijk verkleinen door de parkeerplaats aan te leggen met bijvoorbeeld karresporen, bezoek zeker onze inspiratiepagina
 • Zolang de voortuin voor 50% groen en onverhard is, kan de verharding vergund worden, na aanvraag van een omgevingsvegunning

De opgegeven termijn van 60 dagen is te kort om de verhardingen te verwijderen. Kan deze verlengd worden?

 • Deze termijn kan wat krap zijn om bijvoorbeeld een tuinaannemer te vinden en de werken te laten uitvoeren.
 • Het is voldoende om – indien je van plan bent aanpassingen door te voeren – je intenties door te geven via mail aan wonenenondernemen@dilbeek.be (met vermelding van referentie) binnen een termijn van 60 dagen. Dit wordt dan bijgehouden in het dossier.

Ik woon in een appartement en ben geen eigenaar van een parkeerplaats (of andere verharding) rond het gebouw? Waarom ben ik aangeschreven?

 • Het is voor de gemeente op basis van de beschikbare kadastrale gegevens helaas niet mogelijk te achterhalen wie eigenaar is van welk onderdeel van een onroerend goed.
 • Indien je geen eigenaar bent van een parkeerplaats (of andere verharding) rond het gebouw, mag je de aanmaning negeren. We adviseren wel deze over te maken aan de syndicus, zodat deze op de hoogte is.

 

Wie graag meer leest over verharding in Vlaanderen kan hier terecht.

Deel op facebook