home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

 

 

 

In het spoor van Sally (of Kevin, Flor of Vinnie).

2. Leg uit: wat wil je doen, met wie, hoe, wanneer …?

Wat? Toegankelijk maken van een bestaand stuk bosgebied en geschikt maken voor educatie en ontspanning. Duurzame bewustmaking van bezoekers (leerlingen, buurtbewoners, wandelaars …) van lokale biotoop en biodiversiteit, waterhuishouding, belang van groen, impact van klimaatproblematiek en mogelijke eigen inbreng … Hoe? We hebben een project in 4 onderdelen: een educatief luik, een speelzone, een zen-zone en een interactief wandelpad met wisselende (digitale) inhoud aangepast aan de wandelaar en aan het seizoen. Wie? We bundelen in dit project de kracht en de ideeën van de vier scholen van onze campus Bijgaarden/Dilbeek: Don Bosco secundair, Vrije Kleuterschool Savio, Vrije basisschool Don Bosco en Broederschool. Voor het het ontwikkelen van de ideeën, uitwerken van het project en onderhoud nadien willen we Chiro Don Bosco betrekken, alsook buurtbewoners, leerkrachten, leerlingen, ouders, trage wegen, lokale verenigingen, … Wat? We willen dit terrein ontsluiten voor het brede publiek door middel van het creëren van verschillende zones met aandacht voor de te respecteren voorwaarden die bij het bosgebied horen. Graag willen wij ons project uitwerken in functie van onze omliggende scholen, jeugdbewegingen en woonomgeving. Vanuit ons opvoedingsproject hechten wij veel waarde aan vreugde en spel en hartelijkheid. Voor ons is dit project een opportuniteit om via de mogelijke subsidies dit verder vorm te geven in deze groene omgeving en de waarden van ons opvoedingsproject uit te dragen in buurt waarin ons domein zich bevindt.

Voeg een inspirerende foto toe van je project.

4. Hoeveel burgerbudget vraag je aan? (1.000 tot 15.000 euro)

15000

6. Wanneer zal je project voltooid zijn? (ten laatste 31 dec 2023)

31/08/2023

7. Bij welk thema (of thema’s) sluit je project aan?

Slim met ons groen (door vergroening voor verkoeling of schaduw zorgen)

9. Beschrijf je aanpak gedetailleerd. Maak een stappenplan, geef timings.

Speelzone In samenwerking met Chiro Don Bosco willen we een gedeelte van het bos inrichten als speelzone. Een plek om kampen te bouwen, te klimmen, te spelen, te sjorren, te knutselen met natuurmaterialen, een blotevoetenpad, een touwbrug over de beek, een wigwam van wilgentakken … De speelzone wensen we in te richten aan de noordkant van het terrein (grens met momenteel het voetbalveld, in de toekomst de nieuwe school), maar uiteraard binnen de voorschriften van Natuur en Bos betreffende bosgebied. Met de Salesianen zijn gesprekken aan de gang om de bouwvrije bufferzone langsheen de kloostermuur kant Wivinadreef ook in te richten als bos (aanplanting nieuwe bomen, schaduwzones, zitbanken …). Zen-zone Een andere rustige hoek willen we inrichten tot groene zen-zone, een plek om tot rust te komen in het groen. Een plek voor meditatie of bezinning met een vingerverwijzing naar de lange geschiedenis van deze voormalige kloostersite. Educatieve zone In alle vier de scholen gebeuren natuurexploratie-activiteiten. Dit bosgebied is ideaal hiervoor, gaande van “ontdek de kriebelbeestjes” met kleuters tot vergelijkende biotoopstudies (veld/bos/water) in het vierde jaar secundair. Die educatieve zone kan ook voor het brede publiek aantrekkelijk gemaakt worden via afwisselende wandeltrajecten, zie verder. In deze zone denken we aan: - een kikker- en salamanderpoel - een vlinderzone - herinvoer van biodiversiteit door aanplanten van inheemse bomen en struiken afgestemd op lokale vogels en insecten - een insectenhotel - educatieve panelen, aantrekkelijk voor groot en klein (ontdekpanelen met luikjes, tasten en voelen, …) - QR-codes naar een bijhorende educatieve website - zoekopdrachten om dieren/planten te spotten - plekken voor biotoopstudie, bijvoorbeeld een kleine steiger in een ondiepe poel (biotoopstalen wateromgeving) met de mogelijkheid om eenvoudige meetapparatuur op te stellen (temperatuur, neerslag …) - nestkasten voor vogels en/of vleermuizen, mogelijk voorzien van camera’s waarvan de beelden op de website kunnen komen - Een “sneukelpad” waarlangs allerlei vruchtdragende struiken groeien ... Interactief wandelpad, ontdek elk seizoen iets nieuws In dit bos is een onderdeel van de groene ader langsheen de Steenvoordbeek, de vijvers in het Wivinapark en het gebied tussen Renbaanwijk en Leliestraat. Een groene ader die doorloopt in de Wolfsputten. Een groter gebied dus met heel wat mogelijkheden om een grotere educatieve/recreatieve wandelroute aan te leggen. Die wandelroute dopen we “In het spoor van Sally” (of Kevin, Flor of Vinnie). Vier namen want we willen de wandelroute elk seizoen laten variëren. De ene keer volgen we het spoor van Sally Salamander, dan Kevin Kever, Flor Vleermuis of Vinnie Vlinder. Dat doen we door een interactief wandelpad: langsheen de wandeling zijn tussenstops voorzien van QR-codes die een linken naar een website. Die site kunnen we laten ontwikkelen door de leerlingen Informaticabeheer en Grafische Technieken van Don Bosco Secundair. Elk seizoen krijg je een andere vraag of opdracht, aangepast aan lente, winter, zomer of herfst. De vragen, opdrachten, weetjes … zijn speels van inslag, leuk voor gezin en tegelijk educatief. Naast de natuureducatie is ook de rijke erfgoedgeschiedenis van de sites (klooster Don Bosco, Wivinasite, Renbaanwijk met voormalige paardenkoers …) dankbaar om te verwerken in de tussenstops. Het interactieve karakter maakt ook mogelijk om andere “opdrachten” te voorzien voor leerling, volwassen wandelaars, een gezin met jonge kinderen, kleuters … door een keuze te laten bij de start van de route. De koppeling met een website biedt heel wat flexibiliteit: snel aanpasbare inhoud, niet enkel naar het seizoen maar ook naar actualiteit informatieve mix haalbaar tussen natuureducatie, effecten van klimaatopwarming, lokale biotoop, natuurontwikkeling doorheen de jaren (link met het rijke erfgoed), diversiteit … inhoud op maat van leeftijd en interesse doelpubliek interactief (spelvorm, vraag en antwoord, quizvorm, …) multimedia: tekst, beelden, video, geluidsfragmenten … Toegankelijkheid We willen dit gebied publiek openstellen, maar met gedragsregels, zone-aanduidingen, een toegangspoortje. De ingang via de Placestraat voorzien we ter hoogte van de ingang van het voormalig jeugdverblijfcentrum. Via de Wivinadreef door de nieuwe trage weg die voorzien is in het RUP (in opmaak) langsheen de perceelsgrens in het westen. Ook vanuit de Wolsemstraat is een nieuwe trage weg voorzien. Die zal doorheen het “stiltegebied” lopen en kan gelijk waar aansluiten op de nieuwe wandelweg parallel met de beek. Een reeds bestaande brug ongeveer halfweg het gebied kan hiervoor opgewaardeerd worden. Inplanting verschillende zones Ons voorstel dient nog verder besproken en verfijnd te worden, maar in grote lijnen willen we verschillende belangen met elkaar verzoenen. Enerzijds dient er ruimte te zijn voor ongestoorde en ongerepte natuur, waar de biotoop zich kan ontwikkelen zonder impact van wandelaars of spelende kinderen. Anderzijds willen we ook ruimte voor spel en natuurbeleving. De zone gelegen ten zuiden van de Steenvoortbeek lijkt ons aangewezen als “stiltegebied”. De Steenvoortbeek kan als natuurlijke afscheiding fungeren. Het aantal oversteken kan ingeperkt worden en langs die weg de toegang beperken tot enkel wetenschappelijke onderzoeken in het kader van biotoopstudies door de school. De ontspanningszone (wandelpaden) zouden we ten noorden van de Steenvoortbeek voorzien, tussen de Hendrik Placestraat en tot de open weide achteraan het gebied (hoek Noord-West). Rondom de weide achteraan het gebied kan in een rustige uithoek de zen-zone voorzien worden. We denken ook aan het grensgebied tussen de beek en de open weide voor de aanleg van een kikker- en salamanderpoel. De open weide kan ook de grens/overlap zijn met de speelzone, die we ook aan de noordwest kant van het terrein (grens met momenteel het voetbalveld, in de toekomst de nieuwe school) zien. Uiteraard in die zone nog steeds binnen de voorschriften van Natuur en Bos betreffende bosgebied. Dit kan uitgebreid worden met de bouwvrije bufferzone tussen de toekomstige nieuwbouw van de school en de Wivinadreef. Door aanplanting van nieuwe bomen wordt daar een extra strook natuur gecreëerd (schaduwrijk groen, bos).

10. Omschrijf het doel van je project.

Op een speelse manier de buurt laten kennismaken met de verschillende elementen van het bos op een spelende/educatieve wijze. Duurzame bewustmaking van bezoekers (leerlingen, buurtbewoners, wandelaars …) van lokale biotoop en biodiversiteit, waterhuishouding, belang van groen, impact van klimaatproblematiek en mogelijke eigen inbreng …

12. Op welke andere maatschappelijke factoren heeft jouw project invloed?

Gezondheid, Leefbaarheid, Ken je buren, Milieu en/of natuur, Ruimte voor iedereen

13. Ga je samenwerken met een andere organisatie, vereniging, bedrijf …? Wat is hun rol?

- jeugdbeweging, leerkrachten, leerlingen, ouders en buren: verder uitwerken ideeën + hulp bij aanleg - leerlingen: ontwikkelen website + content - agentschap voor natuur en bos: advies - bûûmplanters (https://buumplanters.be/): mogelijke partner bijkomende bomen - Tragewegen dilbeek: advies - toerisme Dilbeek + diverse wandelclubs uit de buurt: promotie

14. Besteed je extra aandacht aan participatie? Zo ja, op welke manier?

Bij het project zal een diverse groep van deelnemers en doelgroepen betrokken worden. We willen een brede betrokkenheid in de verschillende projectfasen: - brainstormfase voor de verdere uitwerking van de diverse ideeën en van de verschillende zones na uitwerking van een voorontwerp: terugkoppeling en advies (oa Natuur en bos) - ontwikkelen educatieve en speelse inhoud van de website - na goedkeuring definitief ontwerp: aanleg, aanplantingen, snoeiwerken, zelf bouwen van (eenvoudige) houten constructies (bruggen hek, vlonder…) … - na oplevering: onderhoud van het bos (daarvoor kunnen we momenteel al beroep doen op vrijwilligers uit het plaatselijke verenigingsleven), permanent ontwikkelen van nieuwe inhoud voor de website (leerlingen), mogelijke “speciale edities” afhankelijk van de actualiteit, onderhoud en verdere uitbouw meetstation (leraren) ...

15. Op welke manier is je project vernieuwend voor Dilbeek? (Bijvoorbeeld: nieuwe aanpak, andere doelgroep, bijzondere samenwerking …)

In deze buurt is de projectaanpak op zich al vernieuwend (samenwerking school-buurt-chiro). Een interactieve wandeling is geen unicum, maar wel in combinatie met natuur- en milieueducatie binnen Dilbeek.

16. Heeft je project aandacht voor kinderen, jongeren, kansengroepen,...? Leg uit.

Inherent aan de projectopzet mikken we op een heel breed publiek, van kleuters over jongeren tot jonge gezinnen en oudere wandelaars of rustzoekers. Het project is zeer laagdrempelig waardoor het impliciet ook kansengroepen kan aanspreken. Gerichte promotie als gezinswandeling via bijvoorbeeld de welzijnspunten in Dilbeek kan dit bijkomend stimuleren. De kansengroepen zijn proportioneel vertegenwoordigd bij onze leerlingen waardoor ook zij automatisch betrokken worden in het project.