home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Burgemeestersconvenant

Van onder uit

Het Burgemeestersconvenant ontstond in 2008 vanuit de burgers, middenveldorganisaties en verenigingen. Van onder uit werden lokale en regionale besturen aangezet om actieplannen te ontwikkelen en bovendien te investeren in het inperken van de gevolgen van de klimaatverandering. Dit was vrij uniek.

Verbintenissen en maatregelen

In 2014 bouwde het Mayors Adapt-initiatief verder op het succes van het Burgemeestersconvenant. Steden werden uitgenodigd om zich voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering die er onvermijdelijk zitten aan te komen. Besturen werden aangespoord om verbintenissen aan te gaan en maatregelen te nemen.

Dilbeek engageerde zich door in 2014 het Burgemeesterconvenant te ondertekenen. Op 17 november 2015 keurde de gemeenteraad een eerste gemeentelijk klimaatactieplan goed. Doelstelling: tegen 2020 maar liefst 20% minder CO2 uitstoten.

Op naar 2030

Eind 2020 hernieuwde Dilbeek zijn engagement en ondertekende de toetreding tot het nieuwe Burgemeestersconvenant  voor klimaat en energie. Daarin stonden de Europese doelstellingen voor 2030 en werd een geïntegreerde aanpak naar voor geschoven om de gevolgen van de klimaatverandering in te dijken. (Bron: http://www.burgemeestersconvenant.eu/)

De gemeente Dilbeek ondertekende ook dit ‘Burgemeestersconvenant 2030’ en verbond zich ertoe:

  • De uitstoot van CO2 (en andere broeikasgassen) op haar grondgebied met ten minste 40% terug te dringen tegen 2030 door een grotere energie-efficiëntie en meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.
  • Haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Om deze ambities te realiseren werd een klimaatactieplan opgemaakt. Het  Burgerbudget kadert in dit plan. Het wordt mogelijk gemaakt dankzij het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

 

 

 

Deel op facebook
Deel op twitter