home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Vastleggen Kaderprincipes CBS

Samen met de externe begeleider van Baristaz en diverse ambtenaren wilden we goed afbakenen waarover kan geparticipeerd worden en waarover niet. Want dat is cruciaal in goede participatie.

In het prachtige kasteel de Viron werd het college van burgemeester en schepenen (CBS) op 8 juni aan de tand gevoeld omtrent enkele belangrijke vragen in dit traject.

Op basis van een zeer goede dialoog werden er 6 beslissingen genomen die het speelveld afbakenen voor het verdere traject:

  1. Het CBS gaat akkoord om een erkenningsreglement voor verenigingen op te maken. De inhoud van dit reglement dient verder vorm te krijgen op een participatieve manier met de burger en verenigingen.
  2. Het CBS gaat akkoord om zowel structurele subsidies te verstrekken als projectsubsidies voor verenigingen. De inhoud van beide subsidievormen dient verder vorm te krijgen op een participatieve manier met de burger en verenigingen.
  3. Het CBS gaat akkoord dat de thema’s voor projectmatig subsidiëren dienen aan te sluiten bij de doelstellingen van de gemeente. De lijst met thema’s waaraan projectmatige subsidieoproepen dienen te voldoen zal opgemaakt worden door het lokaal bestuur.
  4. Het CBS gaat akkoord dat de verenigingen de doelgroep zijn voor het nieuwe subsidiereglement.
  5. Het CBS gaat akkoord dat het nieuwe subsidiereglement binnen de bestaande budgetten dient te passen die jaarlijks voorzien worden om verenigingen te subsidiëren.
  6. Het CBS gaat akkoord dat de noden en behoeften van de niet georganiseerde groepen dienen bevraagd te worden op een participatieve manier met de burger.
Deel op facebook
Deel op twitter